Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van WinnieCasting

 

WinnieCasting bemiddelt ten behoeve van modellen en ten behoeve van opdrachtgevers. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op elke met Winnie Casting gesloten overeenkomst en alle door Winniecasting verleende diensten of andere verrichte werkzaamheden.

 

 1. Standaardtarieven
  • De tarieven worden in overleg met WinnieCasting en het model vastgesteld.
  • De opdrachtgever heeft de keuze het model te boeken tegen een dagtarief, een halve dag of per uur. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur, tussen 08.00 en 18.00 uur. Het halve dag tarief bestaat uit 4 werkuren achtereen, tussen 08.00 en 18.00 uur. Voor werkuren voor 08.00 en na 18:00 uur is een overwerktarief verschuldigd dat 150% procent bedraagt van het uurtarief.
 1. Toeslagen
  • Toeslagen gelden voor:
  • Opname(n) van lingerie en/of ondergoed
  • Naaktopname(n)
  • Het gebruik van het materiaal in meer dan in een land.
  • Het gebruik van het materiaal voor meer dan een medium.
  • Opname(n) bij foto’s, commercials, affiches, posters, displays, ansichtkaarten, boemerangkaarten, verpakkingen, stickers, interactieve media, internet, film- en televisieopnamen waarvan langer dan 1 maand gebruik wordt gemaakt (“buy-out”)
  • Reiskosten vanaf woonplaats tot werkplek.
 1. Commissie en BTW

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief, en worden dus verhoogd met, aan Winniecasting verschuldigde 20 % commissie. De door opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief, en worden verhoogd met, BTW.

 

 1. Boekingen
  • De door de opdrachtgever resp. het model en Winniecasting ondertekende
   opdrachtbevestiging is bindend voor deze respectieve beide partijen.
  • Opties op modellen dienen uiterlijk een werkdag voor aanvang van de eventuele boekingen te worden bevestigd om uitgevoerd te worden.
  • Het annuleren van boekingen dient uiterlijk 24 uur door de opdrachtgever en het model voor de afgesproken aanvang van de werktijd plaats te vinden. Indien hier niet aan wordt voldaan, is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Voor annulering ter plaatse is de opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium verschuldigd.
  • Het is de opdrachtgever en het model niet toegestaan om zonder goedkeuring of buiten medeweten van WinnieCasting, na eenmaal door haar in contact gebracht te zijn, elkaar te benaderen of zonder de bemiddeling van WinnieCasting met elkaar te contracteren.
 1. Betalingen
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van WinnieCasting. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de factuurdatum heeft gereageerd, wordt de opdrachtgever geacht met de gehele inhoud van de factuur in te stemmen.
 • Alle kosten die door WinnieCasting al dan niet voor of namens het model worden gemaakt ter effectuering van zijn/haar rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin WinnieCasting , al dan niet al dan niet voor of namens het model, wegens niet-betaling van een factuur een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van de vordering van WinnieCasting c.q. van het model of ter handhaving van de rechten van WinnieCasting c.q. van het model.
 • Het model wordt pas voor zijn/haar werkzaamheden betaald, nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn/haar financiele verplichtingen heeft voldaan.
 • Het model is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn/haar aangifte(n), zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting e.d. zorg dragen en is gehouden WinnieCasting te vrijwaren van aanspraken van de belastingdienst en/of uitkeringsinstanties sociale zekerheid e.d. ter zake. Indien het model in bezit is van een zelfstandigheidsverklaring is het model verplicht om WinnieCasting een factuur toe te sturen voor het verschuldigde bedrag, verhoogd met BTW.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • WinnieCasting is niet aansprakelijk voor schade of verlies van de opdrachtgever of van het model, van welke aard ook, met inbegrip van schade ontstaan door ongevallen, invaliditeit en overlijden van het model op weg van en naar de opnameplaats en tijdens de opname(n)/werkzaamheden.
 • Zowel de opdrachtgever als het model zijn verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade of verlies ontstaan tijdens of in verband de opname(n)/werkzaamheden. Het model is ook verplicht zelf verzekerd te zijn voor kosten van ziekten en voor arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of verlies geleden door het model of door WinnieCasting tijdens, of in verband de opdracht(en) en/of de werkzaamheden/opnamen.
 1. Materiaal

–    De opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s, film en ander materiaal van de modellen voor andere doeleinden te gebruiken dan de opdrachtbevestiging en/ of boekingsformulier en/of factuur aangeeft.

 • Indien het foto- of videomateriaal van het model bij de opdrachtgever in ongerede raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten in zijn geheel voor rekening komen van de opdrachtgever.
 • De door het model verstrekt fotomateriaal wordt, tenzij anders is overeengekomen, bij inschrijving eigendom van WinnieCasting en zal alleen worden gebruikt voor boekingsdoeleinden.
 1. Nederlands Recht
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en/of het model enerzijds en WinnieCasting anderzijds, of tussen opdrachtgever enerzijds en het model anderzijds zouden ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Deel dit bericht: